آیا مدارک ارائه شده معتبر هستند؟

بله، تمام مدارک ارائه شده توسط آزمون مدرک معتبر هستند و از حیث قانونی بودن نیز با توجه به پرونده سازی های انجام شده جای نقصی وجود ندارد و قابلیت استعلام رسمی از مرکز آموزشی را دارند.