اخذ مدارک دانشگاه آزاد و پیام نور غیر انتفاعی

اخذ مدارک دانشگاه آزاد و پیام نور غیر انتفاعی از واحد های معتبر تمامی شهر ها و استان های سراسر کشور

رشته های پزشکی، پیراپزشکی، غیرپزشکی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

پزشکی

واحدهای تهران مرکزی، تهران جنوب، تهران شمال، علوم تحقیقات، علوم پزشکی تهران

جهت استخدامی، ارتقای شغلی، ادامه تحصیل و مهاجرت و گرفتن بورسیه تحصیلی

ارائه اصل دانشنامه، ریز تمام نمرات و ترجمه رسمی با تاییدیه وزارت امورخارجه و قوه قضاییه