تشکیل پرونده پایان خدمت سربازی

تشکیل پرونده پایان خدمت سربازی

ثبت خاتمه خدمت سربازی فرد مشمول خدمتی در جهت صدور کارت پایان خدمت با استعلام کامل سیستم قابل ارائه در تمام اورگانهای دولتی و ادارات صدور قانونیه کارت پایان خدمت سربازی