خدمات خارج از کشور

اعزام دانشجو به خارج از کشور
اقامت در خارج از کشور
کاریابی خارج از کشور
تسهیل در اخذ مجوز انتقالی دانشحویان به دانشگاههای داخل کشور برای دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور
تسهیل اقامت افغانی های مقیم داخل کشور

مطالب مرتبط