خرید مدرک با استعلام

مدارک صادر شده از موسسه مدرک آزمون با قابلیت استعلام الکترونیکی از سیستم دانشگاه می باشد.