خرید مدرک تحصیلی قانونی با استعلام

تمامی مدارکی که از سایت آزمون مدرک معتبر دریافت می  نمایید رسمی و قانونی بوده و شامل ایجاد پرونده فیزیکی در دانشگاه مربوطه می باشد. میتوانید نام رشته مورد نظر به همراه مقطع و سال فارغ التحصیلی را انتخاب نمایید تا برایتا در دانشگاه مورد نظر پرونده تشکیل و اقدام به صدور مدرک تحصیلی نماییم.