خرید مدرک قانونی

مدارک صادر شده آزمون مدرک کاملا قانونی بوده و دارای پرونده ی فیزیکی و الکترونیکی می باشد.