خرید مدرک قانونی

مدارک صادر شده مدرک آزمون کاملا قانونی بوده و دارای پرونده ی فیزیکی و الکترونیکی می باشد.