خرید و فروش مدرک تحصیلی

تمامی مدارکی که از سایت مدرک معتبر دریافت می  نمایید رسمی و قانونی بوده و شامل ایجاد پرونده فیزیکی در دانشگاه مربوطه می باشد. میتوانید نام رشته مورد نظر به همراه مقطع و سال فارغ التحصیلی را انتخاب نمایید تا برایتان در دانشگاه مورد نظر پرونده تشکیل و اقدام به صدور مدرک تحصیلی نماییم.