دانشگاه پیام نور دانشجو جذب میکند

(دانشگاه پیام‌نور )

✳️یکی از دانشگاه‌های دولتی ایران است که در مهر ماه سال ۱۳۶۷ تأسیس شد. این دانشگاه بر اساس روش آموزش از راه دور و نیمه‌حضوری تأسیس شده‌است. از نظر ساختاری دانشگاه پیام‌نور دارای یک سازمان مرکزی.✳✳
و در سراسر کشور است. این دانشگاه دامنهٔ وسیعی از رشته‌های مختلف را به طور متفاوت ارائه می‌دهند. شیوه آموزشی این دانشگاه، آموزش باز و از راه دور است.✅✅✅✅

?آزمون_مدرک?

کاردانی تا دکتری