قابل توضیح است که ما دانشنامه‌ پایان تحصیلات با کد معتبر سازمان مرکزی ارائه میدهیم و هیچـگونه پرونده اموزشی و شـماره دانشجویی برای شما ایجاد نمیکنیم.

صادقانه گوشزد میکنیم که هیچ سازمان، نهاد و شخص پرنفوذی توانایی ساخت پـرونده آموزشی برای اشخاص را ندارد، و حقیقتا‌ً سایر اشخاص حتی توانایی انجام کاری که ما انجام در خصوص اخذ کد سازمان مرکزی انجام میدهیم را ندارند. و هر شخصی که مدعی اخذ شماره‌دانشجویی و ساخت پرونده فیزیکی و یا ساخت پرونده آموزشی است مطمئنا‌ً قصد کلاهبرداری از شما را دارد، چرا که اگر این موضوع ممکن بود وزیر علوم سابق برای خودش انجام میداد تا استیضاخ نشود و خیلی زیادی از مدیران کشور آواره کشورهای خارجی برای تحصیل نمیشدند.

دقت فــرمائید که شرکت‌های خصوصی و دولتی، سازمان‌ها و نهادها، صـــرفا‌ً اقدام به استعلام دانشنامه می‌کنند و هیچ‌ سازمان، شرکت و واحد دانشگاهی توانایی بررسی پرونده آموزشی را ندارد.

شما با این مدارک میتوانید بدون هیچگونه مشکل و نگرانی، اقدام به ادامه تحصـیل، ارتقای شغلی، مهاجـرت نمائید.