صدور مدارک دکتری تخصصی

تشکیل پرونده و صدور مدارک دکتری تخصصی در کمترین زمان و بهترین کیفیت

 

#دندانپزشکی ، #پرستاری ‌، #داروسازی ، #مهندسی ، #پزشکی ، #روانشناسی ، #مدیریت ، #حقوق و …

ریزنمرات و تمامی مدارک مرسوم فارغ التحصیلی

 

امکان تعیین تاریخ صدور و معدل

 

با همراه استعلام رسمی و با امکان استعلام گیری از مراجع معتبر