صدور مدارک دکتری عمومی

تشکیل پرونده و صدور مدارک دکتری عمومی در کمترین زمان و بهترین کیفیت

 

ریزنمرات و تمامی مدارک مرسوم فارغ التحصیلی

 

امکان تعیین تاریخ صدور و معدل

 

با همراه استعلام رسمی و با امکان استعلام گیری از مراجع معتبر