صدور مدارک دیپلم دبیرستانی

تشکیل پرونده و صدور مدارک دیپلم دبیرستانی در کمترین زمان و بهترین کیفیت

 

ریاضی_فیزیک ، #تجربی ، #انسانی ، #فنی

به همراه ریزنمرات و تمامی مدارک مرسوم فارغ التحصیلی

 

امکان تعیین تاریخ صدور و معدل

 

با همراه استعلام رسمی و با امکان استعلام گیری از مراجع معتبر