مدرک کارشناسی دانشگاه یا لیسانس را از آزمون مدرک خریداری کنید این مدرک معتبر بوده و فایل فیزیکی و غیر فیزیکی آن موجود و امکان استعلام آن وجود دارد.