معتبرترین سایت فروش مدرک تحصیلی

کلیه این مدارک که زیر نظر موسسه آزمون مدرک اخذ می شوند، شامل ریز نمرات کامل، اصل مدرک دانشنامه، یک نسخه تاییدیه کتبی به همراه یک نسخه ترجمه رسمی دادگستری با تاییده امور خارجه ( ترجمه به زبان انگلیسی رایگان ) می باشند.