معرفی رشته مدیریت خانواده

معرفی رشته مدیریت خانواده
رشته مدیریت خانواده مجموعه ای می باشد که از هنر و فن خانه داری که دانش آموز تا حدودی با مسائل و مطالب مختلف زندگی آشنا می گردد. یاد گرفتن مطالب رشته مدیریت خانواده سبب حراست و حفظ ارزش های جامعه و در خور شخصیت والای انسانی، شایستگی جهت سازندگی را به وجود خواهد آمد