کاربرد مدارک تحصیلی

استخدام در شرکت ها و مؤسسات

اخذ جواز کسب

افزایش حقوق

ارتقاء سطح شغلی

تقویت رزومه کاری

اخذ کارت بازرگانی

اخذ کارت هوشمند

اقامت و مهاجرت

ادامه تحصیل

و…