مدرک دکترا

مدرک دکتری شامل تمام رشته‌های دانشگاهی می‌شود و در سیستم دانشگاه ثبت و دانشنامه و ریز نمرات و قابلیت استعلام را دارا است. مدرک دکترا در رشته‌های پزشکی نیز امکانپذیر…

مدرک فوق لیسانس

مدرک کارشناسی ارشد یا فوق لیسانس شامل اعتبار و قانونی است که درسیستم دانشگاه ثبت شده است و قابلیت استعلام دارد.دراین مدارک ریزنمرات نیز وجود دارد.

مدرک لیسانس

مدرک کارشناسی دانشگاه یا لیسانس از آزمون مدرک خریداری کنید این مدرک معتبر بوده و فایل فیزیکی و غیرفیزیکی آن موجود و امکان اسعلام وجود دارد.

مدرک لیسانس

مدرک کارشناسی دانشگاه یا لیسانس را از آزمون مدرک خریداری کنید این مدرک معتبر بوده و فایل فیزیکی و غیر فیزیکی آن موجود و امکان استعلام آن وجود دارد.